Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Czcionka:

Zarządzeniem Nr 69 /202 z dnia 6 października 2023 r. Wójt Gminy Masłowice powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 

1) Pomoc społeczna

1. Barbara Słowińska – pracownik socjalny

2. Milena Dybowska – pracownik socjalny

3. Anita Grabowska – pracownik socjalny

4. Dorota Głogosz – asystent rodziny

2) Oświata

  1. Agnieszka Gizeweter – nauczyciel PSP

  2. Jolanta Gawron – nauczyciel w przedszkolu

3) Policja

  1. Andrzej Wróbel – st. aspirant

4) Służba Zdrowia

  1. Renata Łuczyńska – kierownik SPZOZ

  2. Renata Nowak – pielęgniarka

5) GKRPA

  1. Elżbieta Bienias – przewodnicząca GKRPA

6) Sąd Rejonowy

  1. Edyta Wajzner - Łączna – st. kurator ZKSS w sprawach karnych

  2. Ewelina Pietrzyk – st. kurator ZKSS w sprawach nieletnich

7) Organizacje pozarządowe

  1. Elżbieta Miler – członek stowarzyszenia „Działajmy razem”

8) Prokuratura

  1. Katarzyna Posak – prokurator

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się działanie bądź zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nałożyła na samorządy gminne wiele zadań i obowiązków, w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

Do skutecznej realizacji przeciwdziałania przemocy domowej został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli n/w podmiotów.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Pani Renata Łuczyńska, jej zastępczynią  jest Pani Milena Dybowska.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1)diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2)inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3)inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4)opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5)rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6)powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7)monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8)przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9)kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10)składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535)

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie Nr 69 /2023 Wójta Gminy Masłowice

Utworzono dnia 19.10.2023, 12:27

Archiwalne

Utworzono dnia 19.10.2023, 12:19

Zegar