Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia z pomocy społecznej

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

z siedzibą:97-515 Masłowice 84A

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

iod.gops.maslowice@iso-lex.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach :

związanych z ubieganiem się o świadczenia z pomocy społecznej lub realizacją świadczeń z pomocy społecznej, a to na podstawie przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

 

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych..

Ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustaw: ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r o Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia    9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW

z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. 

 

Zegar