Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ochrona Danych Osobowych

Czcionka:

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z treści art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) poniżej przedstawiamy niezbędne informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach 97-515 Masłowice 84 A.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 1. Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo skontaktować się wysyłając e-mail na adres: iod.gops.maslowice@iso-lex.pl
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu na następujące przesłanki legalności przetwarzania danych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO):

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ( art.6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku danych osobowych podawanych dobrowolnie;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit c RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

f) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO)

z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za zgodne z prawem. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.

Na gruncie prawa krajowego podstawę prawną przetwarzania może stanowić:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,   
 • Ustawa  z  dnia  9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
 2. realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych Administratorowi do realizacji, a także powierzonych w drodze odrębnych umów,
 3. prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną,
 4. realizacji zawartych z Państwem umów.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 1. właściwie upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
 2. organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 2. Przysługuje Państwu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 2. Niejednokrotnie, podanie przez Państwa danych osobowych będzie wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy i będziecie Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych. W przypadku niepodania przez Państwa swoich danych osobowych, wszelkie pisma i wnioski kierowane do Administratora pozostaną bezprzedmiotowe (z przyczyn formalnych nie zostaną rozpatrzone).
 3. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Państwa i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Zegar