Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia rodzinne

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach

z siedzibą:97-515 Masłowice 84A

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe

 

iod.gops.maslowice@iso-lex.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

związanych z ubieganiem się o świadczenia rodzinne lub realizacją świadczeń rodzinnych, a to na podstawie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 

 

Zabezpieczenia stosowane przez ADO w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych polegają szczególnie na:

 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

a) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających upoważnienie nadane przez ADO;

b) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych..

Ma Pani/Pan prawo do:

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu.

Zegar