Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"

Czcionka:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"określa uprawnienia kobiet w ciązy i rodzin do wsparciaw zakresie dostępu do świadczeńopieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Ustawa przewiduje wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także odpowiednie wsparcie w trakcie ciąży i porodu, opiekę psychologiczną, poradnictwo dotyczące realizacji indywidualnych potrzeb rodzin poprzez wsparcie asystenta rodziny, opiekę paliatywną i hospicyjną poza kolejnością czy hospicyjną dziesięciodniową "opieke wyręczającą".

Jednorazowe świadczenie przyznaje się na wniosek matki lub ojca dziecka, opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka bez względu na dochód. Wniosek składa się nw terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.  Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowicach.  Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możes z otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej a także :

  • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie "Za życiem" nie jest wymagana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli:

  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie np. dom pomocy społecznej czy w pieczy zastępczej,
  • dziecko urodziło się martwe.

Świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimenatcyjnego.

 

 

Zegar