Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2024 - INFORMACJA O NABORZE

Utworzono dnia 04.09.2023
Czcionka:

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2024 - INFORMACJA O NABORZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach w związku z możliwością aplikowania do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się do osób / rodzin zainteresowanych wsparciem o zgłoszenie (imię i nazwisko opiekuna osoby z niepełnosprawnością, telefon kontaktowy, adres zamieszkania) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach w godz. 8:00 – 15:00.

Głównym celem Programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program skierowany jest do:

1) dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)   osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:                                                 

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo                                           

  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo              

  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 

    art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

    zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem::

1)     posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2)     posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3)      wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:   

1)      poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez  umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2)     wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)     uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4)     dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;

5)     zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Niniejsza informacja służy diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług a także osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia  prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 7874601 w godzinach 8:00-15:00 do dnia 8 września 2023.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 28

W tym miesiącu: 74

W poprzednim miesiącu: 103

Wszystkich: 32529

Zegar