Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek osłonowy 2024 r.

Utworzono dnia 24.01.2024
Czcionka:

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Dodatek osłonowy zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

O dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie (zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym) może ubiegać się wnioskodawca spełniający jednocześnie następujące przesłanki:

  1. korzysta z jednego z wymienionych we wniosku (oraz ustawie) źródeł ogrzewania;

  2. wskazane przez niego źródło jest głównym źródłem ogrzewania;

  3. wskazane źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi;

  4. wskazane źródło ogrzewania zostało zgłoszone do CEEB.

W przypadku gdy którakolwiek z powyższych przesłanek nie została spełniona (np. nie zgłoszono źródła do CEEB, budynek korzysta z ciepła z sieci ciepłowniczej, budynek jest ogrzewany drewnem, pelletem, gazem etc.), wniosek o przyznanie dodatku osłonowego powinien być rozpatrywany pod kątem ewentualnego przyznania kwoty dodatku osłonowego w podstawowych wysokościach. 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. (art. 2 ust. 8a ustawy o dodatku osłonowym). Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania (art. 2 ust. 9a ustawy o dodatku osłonowym).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Zgodnie z art. 1 ust. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), czyli opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając go z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, uzupełnione na podstawie nowego wzoru należy składać do 30 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowicach lub za pomocą skrzynki EPUAP - GOPS_Maslowice (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o dodatek osłonowy

Utworzono dnia 24.01.2024, 09:23

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 1

W poprzednim tygodniu: 27

W tym miesiącu: 52

W poprzednim miesiącu: 86

Wszystkich: 32883

Zegar