Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

Czcionka:

Zarządzeniem Nr 42/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku Wójt Gminy Masłowice powołał Zespół Interdyscyplinarny w Masłowicach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą m. in.: pracownicy socjalni, przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele szkół z terenu Gminy Masłowice, funkcjonariusz Policji w Przedborzu oraz przedstawiciele służby zdrowia.

 1. Krystyna Drzewowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach - przewodnicząca
 2. Barbara Hupa - Pracownik Socjalny - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach - członek.
 3. Urszula Kłobucka – pedagog szkolny – PZSG w Strzelcach Małych - członek.
 4. Stanisław Ziółkowski - Członek Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowicach - członek.
 5. Elżbieta Bienias – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Masłowicach - zastępca przewodniczącej                                                                                :
 6. Eulalia Ziółkowska- nauczyciel PZSG w Strzelcach Małych - członek.
 7. Sławomira Krawczyk - Ślusarczyk -    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Masłowicach - członek.
 8. Renata Nowak - Pielęgniarka SPZOZ w Masłowicach - członek.
 9. Andrzej Bienias – Funkcjonariusz Komisariatu Policji w  Przedborzu - członek.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy zgłoś to do:

 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
97-515 Masłowice 84 A
tel. 44 787 46 01, 44 680 10 14

e-mail: gops@maslowice.gminarp.pl

Zegar