Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Formy pomocy

Czcionka:

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (art. 7. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej):

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 776 zł;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 600 zł
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 345 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy 
 • specjalny zasiłek celowy,

2. świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawianie pogrzebu,
 • schronienie
 • posiłek
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodku wsparcia,
 • poradnictwo specjalistyczne.

 

Zegar