Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Monitoring wizyjny

Czcionka:

UWAGA

OBIEKT MONITOROWANY

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE MONITORINGU

W związku z tym, że na terenie organizacji stosuje się system monitoringu wizyjnego, Administrator zobowiązany jest do przedstawienia klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. o następującej treści:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (zebranych w wyniku zastosowania w organizacji monitoringu) w postaci Państwa wizerunku utrwalonego na nośnikach danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:  e-mail: iod.gops.maslowice@iso-lex.pl
  3. Monitoring na terenie organizacji stosowany jest tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie organizacji, a także ochrony mienia zarówno tych osób, jak i mienia organizacji.
  4. Podstawą prawną zastosowania monitoringu w organizacji jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
  5. Dane zebrane w wyniku zastosowania monitoringu mogą być przekazywane: podmiotom uprawnionym na mocy przepisów do pozyskiwania takich danych np. organy ścigania.
  6. Administrator przechowuje nagrania z monitoringu przez okres czasu nie przekraczający 3 miesięcy. Nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej niż wyżej wskazany okres czasu – do czasu wyjaśnienia sprawy lub zakończenia odpowiednich postępowań.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe zebrane w wyniku zastosowania monitoringu nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
  10. Państwa dane osobowe zebrane w wyniku stosowania monitoringu (wizerunek) nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zegar