Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP maslowice.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Masłowice 84A

97-515 Masłowice

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej.

  • treści nietekstowe

  • treści, nie są prezentowane na różne sposoby (na przykład prostszy układ) bez utraty informacji lub struktury

  • przeglądanie i słyszenie treści

  • archiwalne dokumenty nie są dostępne cyfrowo

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: pomoc@gopsmaslowice.pl

Telefon: 44 787 46 01

ePUAP na skrytkę: GOPS_Maslowice

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Masłowice 84A

97-515 Masłowice

e-mail: pomoc@gopsmaslowice.pl

Telefon: 44 787 46 01

ePUAP na skrytkę: GOPS_Maslowice

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 bezpośrednie wejście.
Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Zegar